വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Saturday, February 15, 2014

വാലൻന്റൈൻ ദിനം: ക്രൈസ്തവ വൽകരിക്കപ്പെട്ട പാഗൻ ആചാരം