വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Thursday, September 4, 2014

വീഞ്ഞിനെപ്പറ്റിയുള്ള പറങ്കി പാരമ്പര്യം നമുക്ക് വേണമോ?