വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Saturday, January 25, 2014

​കരിസ്മാറ്റിക് ഭാഷാവരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു!!! - 2nd Edition​