വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Wednesday, February 5, 2014

ജനാഭിമുഖ ബലിയര്‍പ്പണം-രക്ഷകനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു - 2nd Edition