വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Monday, May 14, 2012

​സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ജീസസ്: തിരിച്ചറിയുക ഈ സാത്താനികതയെ!!!​