വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Friday, April 6, 2012

കർത്താവിന്റെ ഉയിർപ്പുതിരുനാളിനെ ഈസ്റ്ററാക്കിയ പാശ്ചാത്യ പാഗനിസം