വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Wednesday, September 14, 2011

പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ശിരോവസ്ത്രം വേണമോ