വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Monday, June 6, 2011

മരിച്ചുപോയ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള പ്രാർത്ഥന! തഥ്യയോ മിഥ്യയോ?