വചനം

'' വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശ്ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്റെ മഹത്വം'' (യോഹന്നാൻ 1/14)..

Monday, July 13, 2015

സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗത്തിനു മുൻപിൽ സഭാനേതൃത്വം പകച്ചുവോ?!!!